×
ΑΡΧΙΚΗ ΔΩΡΑ ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΜΙΚΡΕΣ ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ, ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ»

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «CPW ΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ Α.Ε.» και έδρα το Μαρούσι Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) και η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΝESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», με έδρα το Μαρούσι Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) (περαιτέρω οι «Διοργανωτές»), προκηρύσσουν διαγωνισμό (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), με την ονομασία « ΜΙΚΡΕΣ ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ, ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ». Η οργάνωση του Διαγωνισμού θα γίνει σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «McCann Erickson Διαφημιστική Α.Ε.Ε.» και έδρα το Χαλάνδρι, οδός Ύδρας, αρ. 2 και Λεωφόρος Κηφισίας, αρ. 280 (περαιτέρω η «Διαφημιστική»)

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών και διαμένουν στην Ελλάδα ή στην Κύπρο.

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. οι υπάλληλοι των εταιρειών «CPW ΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ Α.Ε.», «ΝESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» (αμφότερες μέλη του ομίλου Nestle) και της Διαφημιστικής.

β. τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

Σε περίπτωση κατά την οποία συμμετάσχει στο Διαγωνισμό πρόσωπο το οποίο δεν δικαιούται να συμμετέχει και αναδειχθεί τυχερός οποιουδήποτε από τα δώρα του Διαγωνισμού, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται, θα εκπίπτει του σχετικού δικαιώματος και δεν θα του χορηγείται το αντίστοιχο δώρο.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 13/04/2020, ώρα 00:00 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 13/06/2020, ώρα 23:59 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να παρατείνουν τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού, με σχετική ανακοίνωση στον Διαδικτυακό Τόπο.

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

Στο εξωτερικό τμήμα κάθε συσκευασίας των προϊόντων NESQUIK® 375g, NESQUIK EXTRA CHOCO WAVES® 375g, NESQUIK® DUO 325g, COOKIE CRISP® 375g και HONEY CHEERIOS® 375g, καθώς και στις συσκευασίες στιγμιαίων ροφημάτων κακάο NESQUIK® 400g και NESQUIK® 500g και νιφάδων βρώμης με κακάο NESQUIK ALL NATURAL 315g που φέρουν τη σήμανση του διαγωνισμού «ΜΙΚΡΕΣ ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ, ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ» και άνω στην συσκευασία υπάρχει τυπωμένος ένας κοινός (1) 6ψήφιος κωδικός ανά κατηγορία προϊόντος (δηλ. ένας κωδικός για όλες τις συσκευασίες NESQUIK® 375g και ένας κωδικός για τις συσκευασίες NESQUIK EXTRA CHOCO WAVES® 375g κλπ.), τον οποίο θα μπορεί ο συμμετέχων να καταχωρήσει στo https://www.cerealspromo.gr/mikresapodraseis (περαιτέρω ο «Διαδικτυακός Τόπος») , συμπληρώνοντας υποχρεωτικά και τη φόρμα συμμετοχής με το ονοματεπώνυμό του, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και διεύθυνση κατοικίας.

Ο συμμετέχων οφείλει να αποδεχθεί τους όρους του Διαγωνισμού και τη Δήλωση Ιδιωτικότητας των Διοργανωτών μέσα στον Διαδικτυακό Τόπο για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή του. Ο συμμετέχων προκειμένου να λάβει μέρος στην κλήρωση για το Δώρο του όρου 6.2 κατωτέρω, θα πρέπει να το δηλώσει κατά την υποβολή των στοιχείων του επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο που θα εμφανιστεί στο Διαδικτυακό Τόπο.

Οι συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων τους και με την υποβολή της συμμετοχής τους εγγυώνται ότι τα στοιχεία τους είναι αληθή και ακριβή και ότι είναι κάτοχοι ή έχουν εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεση ή εξουσιοδότηση του κατόχου της διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας/τηλεφώνου επικοινωνίας, με τα οποία έλαβαν μέρος στον Διαγωνισμό.

Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος, δεδομένου ότι όποιος επιθυμεί μπορεί να παραλάβει άπαξ με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας από έναν κωδικό συμμετοχής από τα γραφεία των Διοργανωτών από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00– 17:00. Οι συμμετέχοντες που δεν κατοικούν στο νομό Αττικής μπορούν να παραλάβουν από έναν κωδικό συμμετοχής ο καθένας ταχυδρομικώς, εφόσον στείλουν σχετικό αίτημα με τα πλήρη στοιχεία τους (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο) ταχυδρομικώς στους Διοργανωτές με την ένδειξη «Για το Διαγωνισμό: «ΜΙΚΡΕΣ ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ, ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ».

Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα να υποβάλει μια (1) συμμετοχή στο Διαγωνισμό ανά είκοσι τέσσερις (24) ώρες.

Τα αρχεία τα οποία θα τηρούν οι Διοργανωτές με τα ανωτέρω στοιχεία των συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό από το σύστημα των Διοργανωτών και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής.

6. Δώρα

Τα δώρα του Διαγωνισμού (περαιτέρω τα «Δώρα») είναι τα εξής:

6.1 Με αυτόματη ανάδειξη μέσω ηλεκτρονικού αδιάβλητου συστήματος με την χρήση αλγορίθμου τυχαιότητας, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, θα διατεθούν συνολικά εξακόσια (600) αξεσουάρ εκδρομής Terra Nation. Κάθε νικητής θα κερδίσει είτε μία (1) από τις εκατόν ογδόντα (180) ταχυδρομικές τσάντες παραλίας, είτε ένα (1) από τα εκατόν είκοσι (120) πακέτα που περιλαμβάνουν από μία τσάντα για αξεσουάρ θαλάσσης και ένα παιχνίδι ζαριών (μαζί ως ενιαίο δώρο), είτε ένα (1) από τα εκατόν είκοσι (120) στρώματα για πικ νικ, είτε έναν (1) από τους εκατόν ογδόντα (180) φορητούς φορτιστές.

6.2 Oι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό θα συμμετέχουν σε κλήρωση κατά τους παρόντες όρους κατά την οποία θα αναδειχθούν πενήντα (50) νικητές που θα κερδίσουν από ένα (1) σκίαστρο παραλίας Terra Nation και πενήντα (50) νικητές που θα κερδίσουν από ένα (1) backpack Terra Nation. Στην κλήρωση αυτή θα συμμετέχουν όσοι επιλέξουν, κατά την υποβολή των στοιχείων του στο Διαδικτυακό Τόπο, να λάβουν μέρος στη σχετική κλήρωση. Κανένας συμμετέχων δεν έχει το δικαίωμα λήψης περισσότερων του ενός ίδιου Δώρου δηλ. δεν μπορεί να λάβει δύο δώρα του όρου 6.1 ή του όρου 6.2, μπορεί όμως να λάβει ένα δώρο του όρου 6.1 και ένα δώρο του όρου 6.2.

Πέραν των ρητά αναφερομένων στους παρόντες όρους ουδεμία άλλη υποχρέωση έχoυν οι Διοργανωτές.

Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι τυχεροί του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα μεταβίβασης αυτών ή ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού

7.1 Οι νικητές των Δώρων υπό 6.1 θα αναδεικνύονται με αυτόματη ανάδειξη μέσω ηλεκτρονικού αδιάβλητου συστήματος, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, μέσω χρήσης αλγορίθμου τυχαιότητας και οι συμμετέχοντες που θα καταχωρήσουν τον κωδικό τους στο Διαδικτυακό Τόπο θα ενημερώνονται αυτόματα εάν έχουν κερδίσει ένα από τα εξακόσια (600) αξεσουάρ με απευθείας μήνυμα το οποίο θα εμφανίζεται κατευθείαν στο υπολογιστή τους και με επιβεβαιωτικό e-mail το οποίο θα λαμβάνουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που θα έχουν δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής.

7.2 Οι νικητές των Δώρων υπό 6.2 θα αναδειχθούν βάσει ηλεκτρονικής κλήρωσης η οποία θα πραγματοποιηθεί την 16/06/2020 στις 12:00 μ.μ., στα γραφεία των Διοργανωτών, παρουσία της συμβολαιογράφου Αθανασίας-Αντωνίας Δαβίλα-Μανδρέκα ή του νόμιμου αναπληρωτή της και εκπροσώπου των Διοργανωτών και αρμοδίου εργαζομένου στη Διαφημιστική. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα γίνει ανάμεσα σε όλες τις έγκυρες συμμετοχές και θα αναδειχθούν (100) νικητές και είκοσι (20) επιλαχόντες.

8. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων

8.1 Οι νικητές των Δώρων υπό 6.1 θα ενημερώνονται ότι έχουν αναδειχθεί νικητές του Διαγωνισμού με απευθείας μήνυμα, το οποίο θα εμφανίζεται κατευθείαν στον υπολογιστή τους μετά την καταχώρηση του κωδικού, με επιβεβαιωτικό e-mail, το οποίο θα λαμβάνουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που θα έχουν δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής και με τηλεφωνική επικοινωνία ή επικοινωνία μέσω email εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάδειξης τους σε νικητές, στο τηλέφωνο ή email που έχουν δηλώσει στην φόρμα συμμετοχής.

Οι νικητές των Δώρων υπό 6.2 θα ενημερώνονται ότι έχουν αναδειχθεί νικητές του Διαγωνισμού, κατόπιν κλήρωσης, είτε μέσω e-mail, το οποίο θα λαμβάνουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που θα έχουν δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Μετά την επιβεβαίωση των στοιχείων των νικητών, τα ονόματα των επτακοσίων (700) τυχερών θα αναρτηθούν στο Διαδικτυακό Τόπο, όπου θα παραμείνουν ανηρτημένα για δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του Διαγωνισμού.

8.2. Όλοι οι νικητές του Διαγωνισμού για τα Δώρα υπό 6.1 και υπό 6.2 θα παραλάβουν τα Δώρα τους με courier, με έξοδα των Διοργανωτών, στη διεύθυνση που θα δηλώσουν κατά την επικοινωνία με τους Διοργανωτές. Τα Δώρα θα αποσταλούν εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών στους νικητές του Διαγωνισμού από την ημερομηνία γνωστοποίησης της ταχυδρομικής τους διεύθυνσης, μετά από συνεννόηση με τους τυχερούς ως προς την ακριβή ημέρα παραλαβής του Δώρου. Κατά την παραλαβή του Δώρου τους οι νικητές υποχρεούνται να συμπληρώσουν και υπογράψουν την Δήλωση Αποδοχής Δώρου (περαιτέρω η «Δήλωση Αποδοχής Δώρου»), επιδεικνύοντας την αστυνομική ταυτότητά του ή διαβατήριο εν ισχύ.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιοδήποτε τυχερό του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την πρώτη τηλεφωνική απόπειρα, ή σε περίπτωση που οι νικητές δεν επιθυμούν να αποδεχθούν τα Δώρα ή αρνηθούν να συμπληρώσουν τη Δήλωση Αποδοχής Δώρου και σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή τους δεν ήταν έγκυρη, τα πρόσωπα αυτά χάνουν οριστικά το δικαίωμά τους επί των σχετικών Δώρων και ο Διοργανωτής δικαιούται να διαθέσει τα Δώρα αυτά στους επιλαχόντες.

Οι επιλαχόντες για τα δώρα υπό 6.1, θα προκύπτουν από τα αρχεία των συμμετοχών του Διαγωνισμού που θα διατηρούν οι Διοργανωτές. Συγκεκριμένα, ως επιλαχούσα θα θεωρείται η αμέσως επόμενη έγκυρα καταχωρημένη συμμετοχή από αυτήν που αναδείχθηκε ως Νικητής μέσω του αλγορίθμου τυχαιότητας. Για τα δώρα υπό 6.2 οι επιλαχόντες θα είναι είκοσι (20) και θα αναδειχθούν κατά την ηλεκτρονική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την 16/06/2020. Εάν κατόπιν της παραπάνω διαδικασίας δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία ούτε με τον επιλαχόντα της αρχικής νικητήριας στιγμής ή της κλήρωσης ή εάν κριθεί ότι η συμμετοχή του είναι άκυρη ή εάν δεν επιθυμεί το Δώρο, τότε οι Διοργανωτές δικαιούνται να διαθέσουν το Δώρο κατά την απόλυτα ελεύθερη κρίση του.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

(α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους που θα αναρτηθούν στο Διαδικτυακό Τόπο και δεν αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη,

(β) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω,

(γ) δεν αποτελεί, κατά την κρίση των Διοργανωτών, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης ή αθέμιτης τεχνικής επιρροής στα συστήματα των Διοργανωτών ή στο μηχανισμό ανάδειξης νικητών ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

και

(δ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα των Διοργανωτών εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού.

Ειδικότερα προβλέπεται ότι αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό παραβιάζει ή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ή και απλές ενδείξεις ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό των Διοργανωτών ή τους όρους του Διαγωνισμού με αντικανονικές ενέργειες, ρητά συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης εισαγωγής μη υπαρκτών κωδικών, η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αναφέρουν το ζήτημα στις αρμόδιες Αρχές και να διεκδικήσουν αποζημίωση από τα αρμόδια Δικαστήρια για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν έχουν υποστεί από τις παραπάνω ενέργειες.

Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Οι Διοργανωτές δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για δηλώσεις συμμετοχής που απωλέσθησαν ή έφεραν λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία. Οι εγγραφές που δεν συμφωνούν με τους παρόντες Όρους θα τεθούν εκτός κληρώσεως.

9. Ευθύνη Διοργανωτών

Οι Διοργανωτές δε θα ευθύνονται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών.

Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη των Διοργανωτών θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια, ενώ σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

10. Προσωπικά Δεδομένα

Οι Διοργανωτές είναι συνδεδεμένες επιχειρήσεις και ενεργούν ως από κοινού Υπεύθυνοι επεξεργασίας, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. Οι Διοργανωτές, σε συνεργασία με τη Διαφημιστική, η οποία λειτουργεί ως εκτελών την επεξεργασία, θα επεξεργασθούν προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016/679) και την κείμενη νομοθεσία, με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών αυτού και την απόδοση των Δώρων σε αυτούς.

Ειδικότερα οι Διοργανωτές θα συλλέξουν για όλους τους συμμετέχοντες το όνομα, το επώνυμο τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το τηλέφωνο επικοινωνίας τους και επιπλέον για τους νικητές του υπο 6.2 και 6.1 Δώρου, την ταχυδρομική τους διεύθυνση.

Οι Διοργανωτές, και η Διαφημιστική θα καταστρέψουν οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των συμμετεχόντων, των νικητών του Διαγωνισμού, το αργότερο εντός 6 μηνών από την απόδοση των Δώρων.

Αν οι συμμετέχοντες ή/ και οι νικητές (ή οι συνοδοί τους) επιλέξουν να μην παράσχουν τα Προσωπικά Δεδομένα που θα τους ζητηθούν, το γεγονός αυτό θα επηρεάσει τη δυνατότητα συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό και την απόδοση των Δώρων.

Σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα των συμμετεχόντων, των νικητών και των συνοδών τους και τα δικαιώματα που παρέχει η κείμενη νομοθεσία, οι συμμετέχοντες και οι νικητές μπορούν να επικοινωνήσουν με τους Διοργανωτές στο τηλέφωνο: 210 6844824 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου data.protection@gr.nestle.com, ειδικότερα δε μπορούν (i) να ζητήσουν πρόσβαση σε αυτά (ήτοι να μάθουν τι είδους δεδομένα διαθέτουν οι Διοργανωτές για αυτούς και να λάβουν σχετικό αντίγραφο), (ii) να ζητήσουν την διόρθωσή τους (iii) να ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων τους (iv) να ενημερωθούν σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων τους, (v) να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας και (vi) να ανακαλέσουν την συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή.

Αν υπάρχει οποιαδήποτε ανησυχία στους συμμετέχοντες ή στους νικητές του Διαγωνισμού σχετικά με πιθανή παρέμβαση στην ιδιωτική τους ζωή ή κακή χρήση των Προσωπικών Δεδομένων τους εκ μέρους των Διοργανωτών, μπορούν να υποβάλουν καταγγελία, στην διεύθυνση data.protection@gr.nestle.com . Οι Διοργανωτές ευελπιστούν ότι μπορούν να επιλύσουν οποιαδήποτε απορία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζονται Προσωπικά Δεδομένα. Ωστόσο, αν υπάρχουν ανεπίλυτα ζητήματα, οι συμμετέχοντες και οι νικητές μπορούν να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Αναλυτικές πληροφορίες για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας υπάρχουν στην ιστοσελίδα της (www.dpa.gr - Τα δικαιώματά μου - Υποβολή καταγγελίας).

11. Ακύρωση Διαγωνισμού / Τροποποίηση Όρων / Ευθύνη

Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα, μονομερώς, και κατά την κρίση τους, να τροποποιήσουν, ανακαλέσουν, παρατείνουν ή μειώσουν τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάξουν τα προσφερόμενα δώρα, καθώς και να μεταβάλλουν τους παρόντες όρους ή /και να ματαιώσουν το Διαγωνισμό, με ανακοίνωση στο Διαδικτυακό Τόπο. Στις περιπτώσεις αυτές οι Διοργανωτές ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί ο Διαγωνισμός, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά των Διοργανωτών, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται οι Διοργανωτές για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τον Διαγωνισμό ή την ακύρωσή του.

12. Δημοσιότητα

Οι όροι του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Αθανασία-Αντωνία Δαβίλα-Μανδρέκα, οδός Χαριλάου Τρικούπη αρ. 14 και έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο. Οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό ή τρίτος δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί στην ανωτέρω Συμβολαιογράφο.

Στην ανωτέρω Συμβολαιογράφο έχει κατατεθεί και σφραγισμένος φάκελος με τις νικητήριες στιγμές όπως προκύπτουν από τον αλγόριθμο πριν την έναρξη του Διαγωνισμού. Ο φάκελος θα παραμείνει σφραγισμένος μέχρι το τέλος του Διαγωνισμού εξασφαλίζοντας το αδιάβλητο της διαδικασίας.

13. Πληροφορίες – Παράπονα

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 8001168068 (από σταθερό χωρίς χρέωση) και 2106844824 (από σταθερό ή κινητό με αστική χρέωση), από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 09:00 έως τις 16:00 ή να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου nestle.consumers@gr.nestle.com .

14. Αποδοχή όρων –δικαιοδοσία –εφαρμοστέο δίκαιο

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό και η ενδεχόμενη απόδοση Δώρων στο πλαίσιο αυτού προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων όρων, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.