ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ “ΠΡΟΧΩΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ”

1] Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «CPW ΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ Α.Ε.», με έδρα το Μαρούσι Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), προκηρύσσει διαγωνισμό (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), με την ονομασία “ΠΡΟΧΩΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ” με την υποστήριξη της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «McCann Erickson Διαφημιστική Α.Ε.Ε.», με έδρα το Χαλάνδρι, οδός Ύδρας, αρ. 2 (περαιτέρω η «Διαφημιστική»).

2] Δικαίωμα Συμμετοχής. Στον Διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος και Κύπρου άνω των 18 ετών. Εξαιρούνται της συμμετοχής οι υπάλληλοι των εταιρειών «CPW ΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ Α.Ε.», «ΝESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» (αμφότερες μέλη του ομίλου Nestle ) και «McCann Erickson – Διαφημιστική Α.Ε.Ε.», καθώς και οι συγγενείς αυτών πρώτου βαθμού και οι σύζυγοί τους.

3] Τρόπος Συμμετοχής. Κάθε ειδική συσκευασία των προϊόντων δημητριακών: FITNESS® 375g, FITNESS® Dark Chocolate 375g, FITNESS® Chocolate 375g, FITNESS® Fruits 375g περιέχει ένα μοναδικό κωδικό. Ο συμμετέχων συμπληρώνει τον κωδικό αυτό στα ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια στην ιστοσελίδα www.cerealspromo.gr, μαζί με το ονοματεπώνυμό του και τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου ώστε να μπει στην κλήρωση για να κερδίσει ένα από τα εκατό (100) ποδήλατα Leader wild cat 26” γυναικείο Sun Run 18 ταχυτήτων, περαιτέρω το «Δώρο» ή «Δώρα».

Κάθε κωδικός είναι μοναδικός και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά. Ο κάθε κωδικός αντιστοιχεί σε μία μόνο συμμετοχή. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών με διαφορετικούς κωδικούς, δεν έχει όμως το δικαίωμα λήψης περισσότερων του ενός Δώρων. Ο έλεγχος των πολλαπλών συμμετοχών διενεργείται με ταύτιση των στοιχείων επικοινωνίας των συμμετεχόντων, κατά συνέπεια σε περίπτωση που τα στοιχεία αυτά ταυτίζονται σε περισσότερα του ενός Δώρων, ο τυχερός θα λάβει μόνο το πρώτο Δώρο για το οποίο έχει κληρωθεί.

Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος, δεδομένου ότι όποιος το επιθυμεί μπορεί να παραλάβει άπαξ με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας έναν κωδικό συμμετοχής από τα γραφεία της Διαφημιστικής (McCann Erickson – Διαφημιστική Α.Ε.Ε., Ύδρας 2 & Λ. Κηφισίας 280, 15232 Χαλάνδρι, τηλ. 2108171100) ή του Διοργανωτή (CPW ΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ Α.Ε. οδός Πατρόκλου αρ. 4, τηλ. 2106844824) από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 – 17:00. Οι συμμετέχοντες που δεν κατοικούν στο νομό Αττικής και οι κάτοικοι Κύπρου μπορούν να παραλάβουν από έναν κωδικό συμμετοχής ο καθένας ταχυδρομικώς, εφόσον στείλουν σχετικό αίτημα με τα πλήρη στοιχεία τους (όνομα, διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο) ταχυδρομικώς στη Διαφημιστική ή στον Διοργανωτή με την ένδειξη «Για το Διαγωνισμό: “ΠΡΟΧΩΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ”».

4] Διάρκεια. Ο Διαγωνισμός θα έχει διάρκεια από τις 02/01/2019 (09:00 π.μ.) έως και τις 03/05/2019 (12:00 μμ). Όλες οι έγκυρες συμμετοχές θα λάβουν μέρος στη μια και μοναδική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την 06/05/2019 (11:00 π.μ.), εφόσον ο συμμετέχων έχει καταχωρήσει τον κωδικό του, με τον προαναφερόμενο τρόπο, μέχρι τις 12:00 μμ της 03/05/2019.

5] Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. Θα αναδειχθούν εκατό (100) συνολικά νικητές και εκατό (100) αντίστοιχα επιλαχόντες σε μια (1) ηλεκτρονική κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 06/05/2019 στις 11:00 π.μ. Κανένας συμμετέχων δε δικαιούται άνω του ενός Δώρου.

Η παραπάνω μια (1) κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Διαφημιστικής, παρουσία της συμβολαιογράφου Αθανασίας-Αντωνίας Δαβίλα-Μανδρέκα ή του νόμιμου αναπληρωτή της, εκπροσώπου της Διοργανώτριας και εργαζομένου της Διαφημιστικής. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 3 ανωτέρω και σύμφωνα με όλους τους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό παραβιάζει ή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ή και απλές ενδείξεις ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό του Διοργανωτή με αντικανονικές ενέργειες, ρητά συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης εισαγωγής μη υπαρκτών κωδικών, η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες Αρχές και να διεκδικήσει αποζημίωση από τα αρμόδια Δικαστήρια για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν έχει υποστεί από τις παραπάνω ενέργειες.

Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Ο Διοργανωτής δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για δηλώσεις συμμετοχής που απωλέσθησαν ή έφεραν λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία. Οι εγγραφές που δεν συμφωνούν με τους παρόντες Όρους θα τεθούν εκτός κληρώσεως.

6] Δώρα. Τα Δώρα του Διαγωνισμού είναι εκατό (100) ποδήλατα Leader wild cat 26” Sun Run 18 ταχυτήτων (γυναικείο).

Τα Δώρα είναι επιλογής του Διοργανωτή, είναι προσωπικά και αμεταβίβαστα και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα.

7] Ευθύνη Διοργανωτή. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε πραγματικό ελάττωμα του Δώρου για το οποίο ο νικητής θα πρέπει να απευθυνθεί στην κατασκευάστρια εταιρία, η δε υποχρέωσή του εξαντλείται στην παραγγελία και την καταβολή του τιμήματος για την αγορά των Δώρων. Επίσης ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό.

Ο Διοργανωτής θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος ή έχει εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεση ή εξουσιοδότηση του κατόχου του αριθμού κινητού τηλεφώνου, με το οποίο έλαβε μέρος στον Διαγωνισμό.

Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχηρά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

8] Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων.

Οι τυχεροί θα ενημερώνονται τηλεφωνικά από την Διαφημιστική εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την διενέργεια της κλήρωσης, σχετικά με την ανακήρυξή τους ως τυχερών.

Μετά την επιβεβαίωση των στοιχείων τους, τα ονόματα των εκατό (100) τυχερών των Δώρων θα αναρτώνται στον Διαδικτυακό τόπο www.cerealspromo.gr όπου θα παραμείνουν για τριάντα (30) ημέρες.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιοδήποτε τυχερό του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) εργάσιμων ημερών από την πρώτη τηλεφωνική απόπειρα, ή σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τυχερός του Διαγωνισμού, δεν επικοινώνησε για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών και της ανωτέρας βίας) με το Διοργανωτή εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο γεννάται στον επιλαχόντα που έχει αναδειχθεί από την αντίστοιχη κλήρωση.

Εάν κατόπιν της παραπάνω διαδικασίας δεν καταστεί δυνατή ούτε η επικοινωνία με τον επιλαχόντα ή εάν κριθεί ότι η συμμετοχή του είναι άκυρη, τότε ο Διοργανωτής δικαιούται να διαθέσει το Δώρο κατά την απόλυτη κρίση του.

Οι νικητές του Διαγωνισμού θα παραλάβουν τα Δώρα τους με έξοδα του Διοργανωτή στη διεύθυνση που θα υποδείξουν κατά την ως άνω επικοινωνία με τον Διοργανωτή ή/και τη Διαφημιστική σύμφωνα με τα ανωτέρω ή στο κοντινότερο σε αυτούς διακομιστικό κέντρο της μεταφορικής εταιρίας, εφόσον ο τόπος διαμονής τους είναι απομακρυσμένος και δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν αλλιώς. Τα Δώρα θα αποσταλούν εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών στους νικητές του Διαγωνισμού από την ημερομηνία γνωστοποίησης της ταχυδρομικής τους διεύθυνσης, μετά από συνεννόηση με τον τυχερό ως προς την ακριβή ημέρα παραλαβής του Δώρου. Οι νικητές οφείλουν να συμπληρώσουν με τα στοιχεία τους και να υπογράψουν τη σχετική φόρμα της μεταφορικής εταιρίας κατά την παραλαβή του Δώρου τους, διαφορετικά δεν θα μπορούν να παραλάβουν το Δώρο.

9] Άρνηση αποδοχής των Δώρων.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τυχερός του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει την ειδική φόρμα της μεταφορικής εταιρίας, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου, το οποίο γεννάται στον επόμενο κατά τη σειρά ανάδειξής του στο Διαγωνισμό επιλαχόντα, ως ανωτέρω κ.ο.κ.

10] Ακύρωση Διαγωνισμού / Τροποποίηση Όρων / Ευθύνη

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση του, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, καθώς και να μεταβάλλει τους παρόντες όρους ή /και να ματαιώσει το Διαγωνισμό, με ανακοίνωση στο Διαδικτυακό Τόπο www.cerealspromo.gr. Στις περιπτώσεις αυτές ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί ο Διαγωνισμός, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά του Διοργανωτή, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Διοργανωτής για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τον Διαγωνισμό ή την ακύρωσή του.

11] Προσωπικά Δεδομένα.

Ο Διοργανωτής σας ενημερώνει ότι ο ίδιος ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και η Διαφημιστική κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή ως εκτελούσα την επεξεργασία θα επεξεργασθούν προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679) και της κείμενης νομοθεσίας, με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των τυχερών αυτού και την απόδοση των Δώρων σε αυτούς.

Εννοείται ότι μετά την απόδοση των Δώρων, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των συμμετεχόντων ή/και των νικητών του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού.

Αν οι συμμετέχοντες ή/ και οι νικητές επιλέξουν να μην παράσχουν τα Προσωπικά Δεδομένα που θα τους ζητηθούν, το γεγονός αυτό θα επηρεάσει τη δυνατότητα συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό και την απόδοση των Δώρων.

Σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα των συμμετεχόντων και των νικητών και τα δικαιώματα που παρέχει η κείμενη νομοθεσία, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Διοργανωτή στο τηλέφωνο: 210 6844824 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου data.protection@gr.nestle.com, ειδικότερα δε μπορούν (i) να ζητήσουν πρόσβαση σε αυτά (ήτοι να μάθουν τι είδους δεδομένα διαθέτουμε για αυτούς και να λάβουν σχετικό αντίγραφο), (ii) να ζητήσουν την διόρθωσή τους (iii) να ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων τους και (iv) να ενημερωθούν σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων τους, επικοινωνώντας με τον Διοργανωτή (v) να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας και (vi) να ανακαλέσουν την συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή.

Αν υπάρχει οποιαδήποτε ανησυχία στους συμμετέχοντες ή στους νικητές του Διαγωνισμού σχετικά με πιθανή παρέμβαση στην ιδιωτική τους ζωή ή κακή χρήση των Προσωπικών Δεδομένων τους εκ μέρους του Διοργανωτή, μπορούν να υποβάλουν καταγγελία στην διεύθυνση data.protection@gr.nestle.com. Ο Διοργανωτής ευελπιστεί ότι μπορεί να επιλύσει οποιαδήποτε απορία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα. Ωστόσο, αν υπάρχουν ανεπίλυτα ζητήματα, οι συμμετέχοντες και οι νικητές μπορούν να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Αναλυτικές πληροφορίες για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας υπάρχουν στην ιστοσελίδα της (www.dpa.gr - Τα δικαιώματά μου - Υποβολή καταγγελίας).

12] Δημοσιότητα.

Οι όροι του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Αθανασία-Αντωνία Δαβίλα-Μανδρέκα, οδός Χαριλάου Τρικούπη αρ. 14 και έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο www.cerealspromo.gr. Οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό ή τρίτος δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί στην ανωτέρω Συμβολαιογράφο.

13] Πληροφορίες – Παράπονα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με τον Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 8001168068 και 2106844824, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 09:00 έως τις 16:00 ή να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου nestle.consumers@gr.nestle.com .

14] Αποδοχή όρων –δικαιοδοσία –εφαρμοστέο δίκαιο.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό και η ενδεχόμενη απόδοση δώρων στο πλαίσιο αυτού, προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων όρων, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Από σταθερό: 800 11 68068 (χωρίς χρέωση)

Από Κινητό: 210 68 44 824 (αστική χρέωση)

E-mail: nestle.consumers@gr.nestle.com

Τμήμα εξυπηρέτησης καταναλωτών Nestlé

Πατρόκλου 4, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα